PROJEKT CaSYPoT

Pekar på utmaningar för din generation och hjälper

politiker att förändra världen till det bättre.

Projektets syfte

Projektet syftar till att öka andelen lokala aktörer i Södra Östersjöprogrammet genom att öka deras kapacitet. Genom att sammanföra nya lokala aktörer i samarbete med universitet visar vi på fördelarna med transnationellt samarbete med syfte att lösa vanliga problem i ungdomsfrågor.

 

Samarbetet stöttas av paraplyorganisationen Euroregion Baltic och samarbetet med regionala aktörer. Huvudsyftet med projektet är att öka transnationellt samarbete genom att bygga kapacitet hos lokala aktörer som arbetar med ungdomsfrågor inom ERB. De medverkande kommunerna kommer att genomföra en enkät bland tonåringar för att identifiera ungas behov, problem och få jämförbar statistik. Det är ett sätt att dela goda exempel då enkäten har utvecklats och implementerats i svenska kommuner. Nu är den anpassad till den lokala kontexten i övriga länder som ingår i projektet. Resultatet kommer att analyseras och jämföras av universiteteten i de olika länderna. Vidare kommer olika metoder för att få kunskap om ungas situation i de deltagande kommunerna att tas fram och provas. Detta ska leda till att skapa en gemensam kunskapsbaserad politisk ungdomsstrategi inom ERB liksom lokala strategier. Det kommer att aktualisera flera problem i regionen. Ett sådant samarbete kräver att lokala aktörer som är ansvariga för ungdomsfrågor samarbetar med varandra liksom med de inbladade universiteten.

Det slutliga målet är att lokala aktörer, inklusive nykomlingar, blir involverade i Södra Östersjöprogrammet och lär sig fördelarna med transnationellt arbete. På så sätt kan deltagarna i detta projekt lättare delta i transnationellt arbete i framtiden.

VAD HANDLAR DET OM?

Vi är forskare från universitet inom området för Euroregion Baltic.

Vi ska samla information om unga, från parterna i Sverige, Polen, Ryssland och Litauen genom en enkät.

Forskare från universiteten i de aktuella kommunerna kommer att presentera resultatet för de lokala politikerna.

PÅ DETTA SÄTT KAN POLITIKERNA GÖRA RÄTT INSATSER FÖR UNGA INOM FÖLJANDE OMRÅDEN:

VEM KOMMER ATT BLI INBLANDAD?

PROJEKTET INVOLVERAR MÄNNISKOR FRÅN FYRA LÄNDER; SVERIGE, POLEN, RYSSLAND OCH LITAUEN LIKSOM POLITIKER, NATIONELLA NIVÅN, IDEELLA FÖRENINGAR OCH FORSKARE.

Tonåringar

Eleverna – de ungas synpunkter är värdefulla.

Universiteten

De samlar in och analyserar resultatet, ger oss kunskap att göra rätt insatser.

Politiker

Lokala politiker tar de ungas åsikter och föreslår positiva förändringar på lokal nivå.

HUR DELTAR MAN?

Det är lätt! Om du är elev I Bartoszyce, Slupsk, Gusev, Svetlagorsk, Klaipeda eller Emmaboda kan du delta.

Vi garanterar att dina synpunkter blir hörda!

VAD VET VI REDAN?

Projektet startar nu. Enkäten görs i skolorna nu.

NÄR VI FÅR ETT RESULTAT FRÅN ENKÄTERNA KOMMER DET ATT REDOVISAS HÄR.